Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden van Condor Wonen, gevestigd te Kerkrade, hierna te noemen “de gebruiker”. De koper c.q. de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 2. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen
  wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 3. Door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding.
  Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft
  ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een bestelling plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden nadat hij
  deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker -zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering
  van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen c.q. off ertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. off erte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door
  de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de in het aanbod
  vermelde prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 4. Aanbiedingen, off ertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, materialen, kwaliteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker te worden geretourneerd.
 7. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. off erte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Honorarium, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal de gebruiker zijn honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het
  gebruikelijke uurtarief van de gebruiker.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen
  tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is de gebruiker gerechtigd een toeslag te
  berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
 4. De in de aanbiedingen, off ertes, prijs- c.q. tariefl ijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde
  derden. Alle aan consumenten getoonde prijzen zijn inclusief btw en andere bijkomende kosten.
 5. De gebruiker is gerechtigd een overeengekomen vast honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de
  werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 7. a) Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,
  valutaschommelingen, prijs- en/of tariefwijzigingen bij de door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen e.d., is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
  b) Bij prijs- en/of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien
  de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de gebruiker er vanuit
  gaan dat de consument met de prijsc.q. tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden tijdig doch minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden, op de door de gebruiker gewenste wijze aan de
  gebruiker ter beschikking stelt;
  b. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  c. de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;
  d. de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht door gebruiker bezemschoon wordt aangetroff en en een kamertemperatuur van minimaal 16c heeft zodat gebruiker zonder stagnaties en/of obstakels in het werk steeds haar werkzaamheden kan verrichten;
  e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  f. de gebruiker op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht kan beschikken over elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als
  gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
  g. op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht de door de gebruiker in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden;
  h. de gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op dewerklocatie.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en/of bescheiden.
 3. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of bescheiden vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 6. Vloeren dienen blijvend droog, druk en vormvast te zijn. De vloeren dienen vrij te zijn van stoff en die afbreuk doen aan de hechting zoals bv, stucresten, spacresten, resten van spuitwerk en dergelijke.
 7. Eventuele voegen, schijnvoegen en bouwkundige dilataties in constructievloeren en/of dekvloeren zijn bouwkundige voorzieningen/eisen en vallen onder de verantwoording van de bouwkundig aannemer en dienen ook door de bouwkundig aannemer aangebracht te worden. Schade in de eindbedekking als gevolg van het niet of foutief plaatsen van schijnvoegen e/of bouwkundige dilataties vallen niet onder de garantie van de gebruiker.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen
  alsnog na te komen.
 2. De gebruiker is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico betreff ende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten. Dit geldt alleen indien gebruiker gebruik maakt
  van transport door derden of indien de wederpartij de te leveren zaken zelf ophaalt.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport. Dit geldt alleen indien gebruiker gebruik maakt van transport door derden.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bestelde zaken c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren
  of indien de zaken niet worden afgehaald, is de gebruiker gerechtigd de zaken c.q. bescheiden en/of de materialen die voor de uitvoeringvan de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de
  wederpartij op te slaan. Tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de gebruiker binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de
  werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken c.q. de bescheiden alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
 8. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Voor de uitvoering van elke overeenkomst geldt dat gebruiker zoveel als mogelijk inspanningen zal verrichten om de overeenkomst uit te voeren. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;
  b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft de gebruiker recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit
  die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 4. De gebruiker zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is de gebruiker gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 5. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij voorgeschreven c.q. gegeven constructies, werkwijzen, bescheiden, orders en aanwijzingen. De gebruiker dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in en/of de ongeschiktheid van de door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
 7. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. De gebruiker is gerechtigd de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. De wederpartij zal iedere conceptversie van door de gebruiker te vervaardigen bescheiden steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar maken. Indien nodig,
  wordt het concept door de gebruiker aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. De gebruiker is gerechtigd om te verlangen dat de defi nitieve versie van de vervaardigde bescheiden
  per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de defi nitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde bescheiden
  pas gebruiken, nadat de gebruiker de geparafeerde defi nitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
 9. Ingeval de gebruiker in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is de gebruiker gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 9: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het pand c.q. de
  ruimte gebruiksklaar is.
 2. Het pand c.q. de ruimte wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het pand c.q. de ruimte gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld en deze het pand c.q. de ruimte heeft gecontroleerd en heeft goedgekeurd.
 3. Het pand c.q. de ruimte wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het pand c.q. de ruimte – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat de werkzaamheden afgerond zijn en het pand c.q. de ruimte gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de gebruiker.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het pand c.q. de ruimte, hebben geen invloed op het afgerond zijn van de door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werkzaamheden c.q. de oplevering van het pand c.q. de ruimte.
 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifi eke onderhoudstermijn zijn overeen gekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De gebruiker is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
 6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde pand c.q. de opgeleverde ruimte constateert, zijn op deze gebreken,
  onvolkomenheden e.d. de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 10: Klachten

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, kleuren, afmetingen, soorten en kwaliteiten te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de gebruiker te melden.
 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. De wederpartij is verplicht de door de gebruiker geleverde bescheiden – welke niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd – direct bij het in ontvangst nemen te controleren. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle van de bescheiden geconstateerd kunnen
  worden, dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan de gebruiker te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
 4. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van het pand c.q. de ruimte – schriftelijk aan de gebruiker
  te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 6. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven afmetingen, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep
  op de garantie mogelijk.
 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 8. Lid 7 van dit artikel geldt niet voor de consument.
 9. De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt
  onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 10. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt
  doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze producten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 12. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 13. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 11: Garanties

 1. De gebruiker zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. Indien geen termijn overeengekomen is, geldt een garantietermijn van één jaar.
 2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken en/of de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op
  gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.
 4. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen
  gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de gebruiker kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. het alsnog op de juiste wijze
  uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van de
  gebruiker. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 5. De wederpartij dient de gebruiker zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor
  aan te spreken.
 6. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens c.q. bescheiden, is de gebruiker slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
 7. Stelt de wederpartij materialen voor verdere verwerking beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen zelf.
 8. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 9. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de gebruiker op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming
  van het geleverde of de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  b. door ondeskundige bewaring (opslag) en/of door ondeskundig c.q.
  onvoldoende onderhoud van de geleverde zaken;
  c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij
  aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden
  of materialen;
  d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder
  uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 13: Betaling

 1. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen de vervaltermijn zoals vermeld op de factuur te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maandworden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, is de gebruiker bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de
  vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de
  vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is de gebruiker gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij
  hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 8. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door de gebruiker ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. a. De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen en evenmin vorderingen van de gebruiker te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op de gebruiker. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van
  zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 4. De wederpartij is verplicht de gebruiker direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan zorgvuldig en als identifi ceerbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.
 6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn
  faillissement is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroff en;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid
  met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d.
  ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen

Artikel 18: Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de gebruiker gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fi xeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de
  overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is de gebruiker in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q.gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. De gebruiker is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en/of leveringen c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is de gebruiker gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een
  schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele
  uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker te vergoeden.

Artikel 19: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is. Datum: 1 juli 2022